„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu” - Jan Paweł II

Rekrutacja

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola ,,Mali Artyści” na rok szkolny 2022/2023

  1. Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082) ogłaszam nabór na wolne miejsca w Publicznym Przedszkolu ,,Mali Artyści” ul. Wysłouchów 55 w Krakowie na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja w przedszkolu trwać będzie od 1 marca 2022 do 31 marca 2022 roku.

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 należy pobrać w przedszkolu od 1 marca 2022 roku.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy złożyć w przedszkolu w terminie od 1 do 31 marca 2022 roku lub przesłać w formie elektronicznej na adres: kontakt@przedszkole-kurdwanow.pl

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z Gminy Miejskiej Kraków.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w dwóch etapach. Pierwszy etap kryteria określone na podstawie ustawy – Prawo oświatowe. Drugi etap kryteria określone przez organ prowadzący przedszkole.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podana zostanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną w dniu 22 kwietnia 2022 roku, poprzez wywieszenie w przedszkolu.

Postępowania uzupełniającego będzie przeprowadzone wyłącznie wtedy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE- PRAWO OŚWIATOWE ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIUM

Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe każdemu kryterium przyznaje się jednakową wartość – 20 punktów.

1) wielodzietność rodziny kandydata;

– oświadczenie we wniosku

2) niepełnosprawność kandydata;

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

– orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

– orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

– orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

– prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

– dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – KRYTERIA DODATKOWE OKREŚLONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE

Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe organ prowadzący określa liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

  1. Rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola

– oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa do danego publicznego przedszkola

  1. Dzieci osób pracujących (oboje rodziców) lub uczących się w trybie dziennym

– pieczęć zakładu pracy na wniosku lub zaświadczenie o zatrudnieniu (wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej) lub zaświadczenie uczelni, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

  1. Rodzeństwo absolwentów przedszkola

– oświadczenie* rodzica zawierające imię, nazwisko i lata uczęszczania

rodzeństwa do danego publicznego przedszkola.

  1. Dzieci potrzebujące opieki powyżej 5 godzin dziennie

– deklaracja rodziców o długości dziennego pobytu dziecka w przedszkolu we wniosku.

  1. Wiek kandydata – w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia

Kraków, dnia 31.01.2022 r.